V/v bổ nhiệm cán bộ đối với ông (bà) Khúc Văn Sinh

1.THÔNG TIN VĂN BẢN ĐI

Ký hiệu văn bản: 
392/QĐ-UBND
Người ký: 
Nguyễn Quang Ngạn
Ngày ký: 
03/03/2014
Là VB pháp quy: 
Không văn bản pháp quy
File văn bản đi: