V/v kiện toàn Tiểu ban triển khai chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề nâng cao trình độ dân chí theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của CP

1.THÔNG TIN VĂN BẢN ĐI

Ký hiệu văn bản: 
359/QĐ-UBND
Người ký: 
Nguyễn Quang Ngạn
Ngày ký: 
26/02/2014
Là VB pháp quy: 
Không văn bản pháp quy
File văn bản đi: