V/v kiên toàn tổ công tác giúp việc BCĐ trương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020

1.THÔNG TIN VĂN BẢN ĐI

Ký hiệu văn bản: 
357/QĐ-UBND
Người ký: 
Nguyễn Quang Ngạn
Ngày ký: 
26/02/2014
Là VB pháp quy: 
Không văn bản pháp quy