V/v phối hợp với TAND huyện giải quyết vụ tanh chấp quyền sử dụng đất

1.THÔNG TIN VĂN BẢN ĐI

Ký hiệu văn bản: 
86/UBND-TH
Người ký: 
Nguyễn Văn Hồng
Ngày ký: 
25/02/2014
Là VB pháp quy: 
Không văn bản pháp quy
File văn bản đi: