LỊCH CÔNG TÁC Tuần 38


< Từ ngày 14/07/2020 Đến ngày 20/07/2020 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- 7h15:UBND huyện họp phiên thường kỳ. Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

7h15:UBND huyện họp phiên thường kỳ. Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

7h15:UBND huyện họp phiên thường kỳ. Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

7h15:UBND huyện họp phiên thường kỳ. Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

7h15:UBND huyện họp phiên thường kỳ. Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - 7h30: UBND huyện: Hội nghị kiểm điểm công tác đầu tư XDCB 8 tháng đầu năm 2018. Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện. - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

7h30: Tỉnh ủy: Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về công tác phòng chống ma túy. Tại công an tỉnh.

- UBND huyện: Hội nghị kiểm điểm công tác đầu tư XDCB 8 tháng đầu năm 2018. Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Họp BCĐ dự án Tây Yên Tử ( Theo chương trình công tác). Họp BCĐ dự án Tây Yên Tử ( Theo chương trình công tác). Họp BCĐ dự án Tây Yên Tử ( Theo chương trình công tác).

- Sở Giáo dục và ĐT: Kiểm tra trường đề nghị công nhận chuẩn quốc gia.

+ Sáng: Trường TH Long Sơn, Tuấn Đạo

+ Chiều: Trường TH lệ Viễn

- Họp BCĐ dự án Tây Yên Tử ( Theo chương trình công tác). - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Ban dân tôc: Tổ chức trao đổi kinh nghiệm tại xã Long Sơn.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 6

Họp Ban thường vụ Huyện uỷ

- Giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Họp Ban thường vụ Huyện uỷ

Giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Họp Ban thường vụ Huyện uỷ

Giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Họp Ban thường vụ Huyện uỷ

Giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Họp Ban thường vụ Huyện uỷ

Giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN