LỊCH CÔNG TÁC Tuần 19


< Từ ngày 21/10/2018 Đến ngày 27/10/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- Ngày lễ

- Ngày lễ

- Ngày lễ

- Ngày lễ

- Ngày lễ

- Ngày lễ
Thứ 3 - Ngày lễ. - Ngày lễ - Ngày lễ

- Ngày lễ

- Ngày lễ

- Ngày lễ
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 13h30: Họp hội đồng thẩm định giá việc Công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử thuê đất ở Xã Tuấn Mậu. Tại tầng 3-Văn phòng UBND tỉnh. - Sở kế hoạch đầu tư: Thẩm định các dự án dự kiến vay vốn ODA trên địa bàn huyện. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Họp BCĐ thi THPT quốc gia. Tại Sở Giáo dục và đào tạo.

- 7h30: Mở vụ Đặng Thị Chung ở Tuấn Mậu. Tại Tòa án nhân dân tỉnh. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - 7h30: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Tại Hội trường UBND huyện. - 7h30: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Tại Hội trường UBND huyện. - 7h30: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Tại Hội trường UBND huyện. - 7h30: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Tại Hội trường UBND huyện.

- 7h30: Mở vụ Hoàng Văn Bắc, Vũ Thị Mai, Triệu Đức Bình. Tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN