LỊCH CÔNG TÁC Tuần 8


< Từ ngày 22/04/2018 Đến ngày 28/04/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - 7h30. Hội đồng xét kỷ luật viên chức. Tại tầng 2 UBND huyện. - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 7h00: Dự Lễ hội 591 năm chiến thắng Xương Giang. Tại Đền Xương Giang, TP Bắc Giang. - 8h00: Dự Lễ hội Đền Hả. Tại Hồng Giang, Lục Ngạn. - 8h00: Tổ chức Lễ Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ huyện Sơn Động năm 2018. Tại Doanh trại Ban chỉ huy Quận sự huyện. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử. Tại xã Tuấn Mậu, Sơn Động. - Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử. Tại xã Tuấn Mậu, Sơn Động. - Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử. Tại xã Tuấn Mậu, Sơn Động. - Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử. Tại xã Tuấn Mậu, Sơn Động. - Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử. Tại xã Tuấn Mậu, Sơn Động. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 9h30: Dự Lễ phát động tết trồng cây năm 2018. Tại Công Ty, thông Đồng Rì, thị trấn Thanh Sơn. - Làm việc tại cơ quan - 9h30: Dự Lễ phát động tết trồng cây năm 2018. Tại Công Ty, thông Đồng Rì, thị trấn Thanh Sơn. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN            

 

- Làm việc tại cơ quan

 

- Làm việc tại cơ quan