LỊCH CÔNG TÁC Tuần 16


< Từ ngày 15/07/2018 Đến ngày 21/07/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- Thẩm định quyết toán vốn năm 2017; Triển khai nhiện vụ trong tâm. Tại Sở Tài chính.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Tổ công tác của tỉnh. Rà soát các dự án tại Sơn Động.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - 7h30: Hội nghị kiểm điểm công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I/2018. Tại Tầng 4, trung tâm Hội nghị tỉnh. - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- HĐND tỉnh: Giám sát chấp hành pháp luật trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Sơn Động.

- Buổi sáng: Từ 7h30-11h30;

- Buồi chiều: 13h30-16h30.

- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Họp UBND tỉnh: UBND huyện trình Đồ án quy hoạch xây dựng thị trấn An Châu. - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan HĐND tỉnh: Giám sát chấp hành pháp luật trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Sơn Động.

Buổi sáng: Từ 7h30-11h30;

Buồi chiều: 13h30-16h30..

- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 -7h00: Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 4/2018. Tại phòng họp tầng 2 trụ sở UBND huyện. - 7h00: Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 4/2018. Tại phòng họp tầng 2 trụ sở UBND huyện. - 7h00: Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 4/2018. Tại phòng họp tầng 2 trụ sở UBND huyện. - 7h00: Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 4/2018. Tại phòng họp tầng 2 trụ sở UBND huyện.

- 7h00: Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 4/2018. Tại phòng họp tầng 2 trụ sở UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN