LỊCH CÔNG TÁC Tuần 19


< Từ ngày 21/10/2018 Đến ngày 27/10/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Ngày lễ
Thứ 3 - Sở nội vụ: Làm việc với huyện về thực trạng cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở; công tác giáo viên năm học mới. - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Ban chị đạo KTTT tỉnh: Kiểm tra KTTT huyện. Tại UBND huyện và các HTX.

- Ngày lễ
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 8h00: Sở tu pháp: Hội thảo về "Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.Tại Phòng Hội thảo số 5 tầng 1, Tòa nhà A, trụ sở liên cơ quan tỉnh. - 8h30: Sở Tài nguyên MT: Tổ chức kiểm tra thực địa việc khai thác mỏ tại xã Tuấn Mậu. Tại Công Ty KHSX mỏ ở xã Tuấn Mậu. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- Hội LHPN tỉnh: Giám sát việc triển khai thi hành pháp luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Từ 7h00-9h00: Giám sát tại UBND xã Cẩm Đàn.

+ Từ 9h30-11h00: Giám sát tại UBND huyện.

- 7h30: TAND tỉnh: Mở vụ Nguyễn Văn Có, Bàn Sinh Châu, Bàn Văn Thành. Tại TAND tỉnh.

-8h00: Sở Giao thông VT: Hội nghị triển khai kế hoạch giao thông năm 2018 theo Kế hoạch số 545 của UBND tỉnh. Tại Sở Giao thông.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện. - Giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện. - Giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện. - Giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- 7h30: Sở giáo dục và Đào tạo: Kiểm tra kết quả hoạt động truyền thông gia đình, tuyên truyền về ATGT năm học 2017-2018. Tại phòng họp tấng 2, UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN