LỊCH CÔNG TÁC Tuần 42


< Từ ngày 07/07/2020 Đến ngày 13/07/2020 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- Giao ban: Thường trực Huyện Ủy
- 9h30: Buổi làm việc: Tại Công ty TNHH MTV 45. Tại Công Ty 45.

9h30: Buổi làm việc: Tại Công ty TNHH MTV 45. Tại Công Ty 45.n

9h30: Buổi làm việc: Tại Công ty TNHH MTV 45. Tại Công Ty 45.

9h30: Buổi làm việc: Tại Công ty TNHH MTV 45. Tại Công Ty 45.

- 9h00: Thanh tra tỉnh: Công bố kết luận thanh tra chợ, trung tâm thương mại. Tại UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

- 7h30: Họp UBND huyện: Phiên họp thường kỳ.

19h30: Ủy ban MTTQ tỉnh: Phát động tháng cáo điểm vì người nghèo.

- 7h30: Họp UBND huyện: Phiên họp thường kỳ.

 

7h30: Họp UBND huyện: Phiên họp thường kỳ.

 

8h00: Ban chỉ đạo tỉnh: Kiểm tra công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm.

- 7h30: Họp UBND huyện: Phiên họp thường kỳ.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- 8h30: Sở Tài nguyên và Môi trường: Hội nghị thống nhất áp dụng giá bồi thường tài sản trên đất. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5

Ban Chỉ đạo cấp huyện: Hội nghị về an ninh trật tự trong trường học. Tại Trường THPT Sơn Động số 3.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 6

- Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện..

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN