LỊCH CÔNG TÁC Tuần 29


< Từ ngày 15/07/2018 Đến ngày 21/07/2018 >
 
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Vi Hữu Mùi

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Phạm Văn Thịnh

UVTT HĐND

Hoàng Duy San

Thứ 2
- 7h30. Làm việc với BCĐ phòng chống, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang

- Làm việc tại cơ quan

07h30: Làm việc với BCĐ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứa nạn tỉnh Bắc Giang

- Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- Buổi sáng: Họp xét cử tuyển học sinh vào lớp 10 các trường Vùng cao Tây Bắc, Hữu nghị 80, Hữu nghị T78, Đại học lâm nghiệp

- Buổi chiều: Dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa, tại thị trấn và An Lập

- Buổi sáng: Làm việc với Đoàn Kiểm tra về dự án PCP trên địa bàn huyện;

- Buổi chiểu: Làm việc cơ quan

Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Dự họp HĐND huyện: Cả ngày - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- Buổi sáng: Bế giảng lớp cán bộ tại thành phố Bắc Giang;

- Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 6

- Dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện

- Giao ban Thường trực UBND huyện

- Giao ban Thường trực HĐND huyện

- Dự giao ban Thường trực HĐND huyện

- Giao ban Thường trực UBND huyện

- Dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện;

- Giao ban Thường trực UBND huyện

- Làm việc tại cơ quan: Cả ngày

-Giao ban Thường trực HĐND huyện
Thứ 7          
CN