LỊCH CÔNG TÁC Tuần 44


< Từ ngày 02/12/2019 Đến ngày 08/12/2019 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- 7h30: Thường Trực Huyện Ủy: Đối thoại với cán bộ xã An Châu, thị trấn An Châu. Tại UBND thị trấn An Châu.

- 11h30:HĐND tỉnh: Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác HĐND. Tại Trung tâm hội nghị tỉnh.  

11h30:HĐND tỉnh: Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác HĐND. Tại Trung tâm hội nghị tỉnh.  

- 7h30: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hội thảo bổ sung sửa đổi Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND. Tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

- 7h30: Chủ tịch UBND tỉnh: Giao  ban với Chủ tịch UBND các huyện. Tại tầng 2 UBND tỉnh.

- Làm việc tại cơ quan

 

- Làm việc tại cơ quan.

 

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

7h30: BCĐ ISO tỉnh: Khóa đào tạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001. Tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 6

- Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện..

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN