LỊCH CÔNG TÁC Tuần 45


< Từ ngày 07/07/2020 Đến ngày 13/07/2020 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
Làm việc tại cơ quan

 - 13h30: Huyện ủy: Mời làm việc ban dân tộc. Tại Huyện ủy.

 

- Làm việc tại cơ quan

- 9h00: BCĐ tỉnh: Kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở. Tại Huyện ủy.

13h30: Huyện ủy: Mời làm việc ban dân tộc. Tại Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan.

- Làm việc tại cơ quan.

 

- Thường trực UBND huyện: Kiểm tra một số công trình dự án trên địa bàn huyện

 

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - 8h00: HĐND tỉnh: Khảo sát rãnh nước tiêu thoát nước, biển báo và gờ giảm tốc ĐT 293 đoạn Tuấn Mậu - Thanh Sơn. - 8h00: HĐND tỉnh: Khảo sát rãnh nước tiêu thoát nước, biển báo và gờ giảm tốc ĐT 293 đoạn Tuấn Mậu - Thanh Sơn.

- Ban chỉ đạo tỉnh: Kiểm tra bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện.

- 8h00: Sở Nông nghiệp và PTNT: Mời làm việc nước sạch. Tại UBND huyện. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 6

- Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện..

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN