LỊCH CÔNG TÁC Tuần 10


< Từ ngày 22/04/2018 Đến ngày 28/04/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- 7h30: Hội nghị điều chỉnh lập dự án quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản. Tại Sở Tài nguyên MT.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh động viên.

- 10h00->12h00: Hội đồng đặt tên đường phố tỉnh: Họp đóng góp ý kiến đề án đặt tên đường phố thị trấn An Châu. Tại Sở văn hóa tỉnh. 

- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 8h00: Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh về làm đường giáo thông nông thôn.Tại tâng 2 UBND tỉnh. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Họp UBND huyện phiên thương kỳ tháng 3. - Họp UBND huyện phiên thương kỳ tháng 3. - Họp UBND huyện phiên thương kỳ tháng 3. - 14h00: Họp thẩm tra Đề án đặt tên đường phố thị trấn An Châu. Tại tầng 3 UBND tỉnh. - Họp UBND huyện phiên thương kỳ tháng 3. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN            

 

 

- Làm việc tại cơ quan