LỊCH CÔNG TÁC Tuần 46


< Từ ngày 21/01/2018 Đến ngày 27/01/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- 7h30. Kiểm tra, ngăn chặn các công trình trái phép vi phạm QH khu du lịch tây Yên Tử

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- 7h30. Kiểm tra, ngăn chặn các công trình trái phép vi phạm QH khu du lịch tây Yên Tử

07h30: Xác định hệ số điều chỉnh giá đất 2017

14h: Thẩm định xác nhập thôn

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - 7h30. Kiểm tra, ngăn chặn các công trình trái phép vi phạm QH khu du lịch tây Yên Tử - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 7h30. Kiểm tra, ngăn chặn các công trình trái phép vi phạm QH khu du lịch tây Yên Tử - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 7h30. Kiểm tra, ngăn chặn các công trình trái phép vi phạm QH khu du lịch tây Yên Tử - 08h00: Khảo sát quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chuyển giao KHCN và nhân rộng mô hình SX nông nghiệp - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Làm việc tại cơ quan - Hội nghị giao ban thường trực HĐND huyện - Hội nghị giao ban thường trực HĐND huyện -- 7h30. Kiểm tra, ngăn chặn các công trình trái phép vi phạm QH khu du lịch tây Yên Tử - Hội nghị giao ban thường trực HĐND huyện - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Hội nghị giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Hội nghị giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Hội nghị giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN