LỊCH CÔNG TÁC Tuần 46


< Từ ngày 07/07/2020 Đến ngày 13/07/2020 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
Làm việc tại cơ quan

 - Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- 8h00: BCĐ tỉnh: Kiểm tra bí mật nhà nước tại huyện.

Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan.

- Làm việc tại cơ quan.

- 8h00: Đ/C: Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch tỉnh: Kiểm tra tiến độ dự án Trường THPT Sơn Động 1.

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- 8h00: UBND tỉnh: Hội nghị về chủ đề, quy mô, hình thức tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang gắn Khai hội Tây Yên Tử 2019. Tại UBND tỉnh.

Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 6

- Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện..

- 7h30: Sở Y tế: Rà soát thực trạng cơ sở hạ tầng, đề xuất đầu tư giai đoạn 2019-2025. Tại Bệnh viện ĐK Sơn Động.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN