LỊCH CÔNG TÁC Tuần 52


< Từ ngày 14/01/2018 Đến ngày 20/01/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2 - Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan 08h30: Làm việc với UBND tỉnh bàn giải quyết đơn của ông Nông Nguyễn Sơn tại phòng họp tầng 2 trụ sở tiếp dân tỉnh - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

- 8h00: Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy tại phòng họp BTV Huyện ủy

- 7h30: Họp UBND 

- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 8h00: Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy tại phòng họp BTV Huyện ủy - 8h00: Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy tại phòng họp BTV Huyện ủy - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Gặp mặt 72 năm thành lập QĐNDVN tại công ty 45 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Gặp mặt 72 năm thành lập QĐNDVN tại công ty 45 - Gặp mặt 72 năm thành lập QĐNDVN tại công ty 45 - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - 07h30: giao ban thường trực huyện ủy - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan -- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN