LỊCH CÔNG TÁC Tuần 47


< Từ ngày 07/07/2020 Đến ngày 13/07/2020 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- 7h30: Họp UBND huyện. Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

 - 7h30: Họp UBND huyện. Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

7h30: Họp UBND huyện. Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

7h30: Họp UBND huyện. Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

7h30: Họp UBND huyện. Tại phòng họp tầng 2 UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

- Họp UBND tỉnh:

- Các đoàn đại biểu dự 20/11.

Các đoàn đại biểu dự 20/11.

- 9h00: Sở Tài nguyên MT: Mời làm việc thực địa thăm do khai thác mỏ Vàng Danh, Bảo Đài của Công ty TNHHMTV 45. Tại UBND thi trấn Thanh Sơn.

Các đoàn đại biểu dự 20/11.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - 7h30: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. Tại Huyện ủy. - 7h30: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. Tại Huyện ủy. Làm việc tại cơ quan

7h30: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. Tại Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5

- 8h00: Đ/c Bí thư Tỉnh ủy: Làm việc với BTV Huyện Ủy. Tại Huyện ủy.

- 14h00: Thường trực HĐND huyện: Giao ban thống nhất nội dung kỳ họp thứ 9. Tại phòng họp tầng 3 UBND huyện. 

14h00: Thường trực HĐND huyện: Giao ban thống nhất nội dung kỳ họp thứ 9. Tại phòng họp tầng 3 UBND huyện. 

14h00: Thường trực HĐND huyện: Giao ban thống nhất nội dung kỳ họp thứ 9. Tại phòng họp tầng 3 UBND huyện. 

14h00: Thường trực HĐND huyện: Giao ban thống nhất nội dung kỳ họp thứ 9. Tại phòng họp tầng 3 UBND huyện. 

- 14h00: Thường trực HĐND huyện: Giao ban thống nhất nội dung kỳ họp thứ 9. Tại phòng họp tầng 3 UBND huyện. 

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 6

- Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện..

 

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN