LỊCH CÔNG TÁC Tuần 9


< Từ ngày 21/01/2018 Đến ngày 27/01/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2 - Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Kiểm điểm tiến độ dự án Tây Yên Tử tại UBND Tuấn Mậu 08h00: thực địa xác định mốc địa giới HC xã Giáo Liêm, Phúc Thắng - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

- 7h30: Giao ban tháng 2/2017 tại UBND tỉnh

- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 8h00: Kiểm điểm thực hiện CT 135 tại phòng họp UBND - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 8h30: tham dự ra quân huấn luyện tại BCH quân sự huyện - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 7h30: hội nghị công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tại TT HN tỉnh - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Làm việc tại cơ quan