LỊCH CÔNG TÁC Tuần 48


< Từ ngày 07/07/2020 Đến ngày 13/07/2020 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
Làm việc tại cơ quan

 - Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

- Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

7h45: UBND tỉnh: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tại tầng 3 UBND tỉnh.

- 13h30: Sở Giao thông vận tải: Hội nghị quản lý vẩn tải hành khách. Tại Sở Giao thông.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - 7h30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tại Huyện ủy. 7h30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tại Huyện ủy. 7h30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tại Huyện ủy.

7h30: UBND tỉnh: Diễn tập khu vực phòng thủ. Tai huyện Lục Nam.

- 14h00: Sở Giao thông: Hội nghị điều chỉnh quy hoạch giao thông. Tại Sở Giao thông. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5

- Đ/c: Lê Ánh Dương - PCT UBND tỉnh: Kiểm tra mô hình giảm nghèo.

- Từ 8 đến 10h: Kiểm tra 02 - 03 mô hình giảm nghèo.

- Từ 10h: Làm việc với UBND huyện.

Đ/c: Lê Ánh Dương - PCT UBND tỉnh: Kiểm tra mô hình giảm nghèo.

- Từ 8 đến 10h: Kiểm tra 02 - 03 mô hình giảm nghèo.

- Từ 10h: Làm việc với UBND huyện.

- Đ/c: Lê Ánh Dương - PCT UBND tỉnh: Kiểm tra mô hình giảm nghèo.

- Từ 8 đến 10h: Kiểm tra 02 - 03 mô hình giảm nghèo.

- Từ 10h: Làm việc với UBND huyện.

Đ/c: Lê Ánh Dương - PCT UBND tỉnh: Kiểm tra mô hình giảm nghèo.

- Từ 8 đến 10h: Kiểm tra 02 - 03 mô hình giảm nghèo.

- Từ 10h: Làm việc với UBND huyện.

- 14h00: UBND huyện: Tập huấn tổng điều tra dân số về nhà ở. Tại hội trường huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 6

- Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện..

 

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN