LỊCH CÔNG TÁC Tuần 10


< Từ ngày 14/01/2018 Đến ngày 20/01/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2 - Làm việcvới đoàn thanh tra

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc với trung tâm kỹ thuật Tài nguyên MT tỉnh - Kiện toàn hội làm vườn - Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- 7h30: Dự hội nghị triển khai Tổng điều tra kinh tế 2017 tại Cục thống kê

- 13h15: Dự tổng kết công tác XDCB 2016 tại trung tâm hội nghị tỉnh

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 7h30: Dự họp Hội đồng quốc phòng an ninh tỉnh tại BCH Quân sự tỉnh - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Làm việc tại Yên Dũng - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - 9h00: Sở Giao thông bàn giao cọc mốc lộ giới và cọc mốc đất của đường bộ tại UBND huyện - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện - Làm việc tại cơ quan