LỊCH CÔNG TÁC Tuần 33


< Từ ngày 14/01/2020 Đến ngày 20/01/2020 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- 8h00: Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở KHĐT, Sở Tài chính: Kiểm tra thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng. Tại UBND huyện.

8h00: Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở KHĐT, Sở Tài chính: Kiểm tra thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng. Tại UBND huyện.

8h00: Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở KHĐT, Sở Tài chính: Kiểm tra thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng. Tại UBND huyện.

8h00: Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở KHĐT, Sở Tài chính: Kiểm tra thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng. Tại UBND huyện.

8h00: Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở KHĐT, Sở Tài chính: Kiểm tra thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng. Tại UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Sở tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra quản lý nhà nước về đất đai. Tại UBND huyện Sơn Động.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 8/2018. - Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 8/2018. - Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 8/2018. 7h30: BCĐ tỉnh: Kiểm tra phong trào TDĐKXDĐSXH huyện Sơn Động.  Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 8/2018. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 6

- Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- TAND tỉnh: Kiểm tra tiếp cận, giao nộp, công khai chưng cứ và đối ngoại vụ khởi kiện quyết định hành chính và yêu cầu bồi thường thiệt hại:

- Ngô Văn Quý ở Đồng Thông: Từ 8 giờ;

- Hà Thị Quyền ở Đồng Thông: Từ 9 giờ

Địa điểm: Tịa TAND tỉnh.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN