LỊCH CÔNG TÁC Tuần 49


< Từ ngày 21/04/2020 Đến ngày 27/04/2020 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
Làm việc tại cơ quan

 - 8h00: Thường trực HĐND huyện: Tiếp xúc cử tri khu vực Vân Sơn, khu vực Phúc Thắng. Tại nhà văn hóa xã Vân Sơn, xã Phúc Thắng.

- 8h00: Thường trực HĐND huyện: Tiếp xúc cử tri khu vực Vân Sơn, khu vực Phúc Thắng. Tại nhà văn hóa xã Vân Sơn, xã Phúc Thắng.

- 8h00: UBND tỉnh: Hội nghị thông tin báo chí. Tại trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 8h00: Sở Khoa học và Công nghê: Kiểm tra KHCN huyện năm 2018. Tại huyện.

-13h30: UBND tỉnh: Hội nghị rút kinh nghiệm và tham quan khu vực phòng thủ tỉnh (02) ngày. Tại nhà khách tỉnh để đi tham quan KVPT tỉnh.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

- Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

7h30: UBND tỉnh: Hội nghị rút kinh nghiệm khu vực phòng thủ tỉnh. Tại trung tâm hội nghị tỉnh.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 4

- 7h30: Họp HĐND tỉnh: Khai mạc kỳ họp thứ 6. Tại trung tâm hội nghị tỉnh.

- 8h00: UBND huyện: Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc. Tại hội trường huyện.

- 7h30: Họp HĐND tỉnh: Khai mạc kỳ họp thứ 6. Tại trung tâm hội nghị tỉnh.

- 8h00: UBND huyện: Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc. Tại hội trường huyện.

- 7h30: Họp HĐND tỉnh: Khai mạc kỳ họp thứ 6. Tại trung tâm hội nghị tỉnh.

- 8h00: UBND huyện: Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc. Tại hội trường huyện.

- 7h30: Họp HĐND tỉnh: Khai mạc kỳ họp thứ 6. Tại trung tâm hội nghị tỉnh.

- 8h00: UBND huyện: Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc. Tại hội trường huyện.

- 7h30: Họp HĐND tỉnh: Khai mạc kỳ họp thứ 6. Tại trung tâm hội nghị tỉnh.

- 8h00: UBND huyện: Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc. Tại hội trường huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 5

- Họp HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 6

 

- 8h00: Thường trực HĐND huyện: Tiếp xúc cử tri Tuấn Mậu. Tại Nhà văn hóa xã Tuấn Mậu.

- Họp HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 6.

8h00: Thường trực HĐND huyện: Tiếp xúc cử tri Tuấn Mậu. Tại Nhà văn hóa xã Tuấn Mậu.

- Họp HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 6.

- Họp HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 6.

- Họp HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 6.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 6

- Họp HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 6.

- Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Họp HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 6.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Họp HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 6.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện..

- Họp HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 6.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Họp HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 6.

Giao ban: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN