LỊCH CÔNG TÁC Tuần 6


< Từ ngày 18/02/2018 Đến ngày 24/02/2018 >
 

Chủ tịch

Nguyễn Quang Ngạn

Phó CT HĐND

Hoàng Văn Trọng

 

Phó CT HĐND

Nguyễn Văn Hùng

PCT UBND

Giáp Văn Tâm

PCT UBND

Nguyễn Việt Ước

UVTT HĐND

Thứ 2
- 13h30: Tặng qua tết người nghèo Sơn Động. Tại xã Yên Định.

- Tặng quà người nghèo một số xã huyện sơn động. Tại các xã An Lâp, Lệ Viễn, An Châu, Tuấn Mậu.

- Tặng quà tết tại huyên Sơn Động.

- Làm việc tại cơ quan.

- Xét xử vụ án hành chính. Tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 - 7h30. Hội đồng xét kỷ luật viên chức. Tại tầng 2 UBND huyện. - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 - Giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. - Giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. - Giao ban Chủ tịch và Cac Phó Chủ tịch. - Giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. - 7h30: Mở vụ án hành chính. Tại Tòa án nhân dân tỉnh. - Làm việc tại cơ quan
Thứ 7 - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan - Làm việc tại cơ quan
CN